FANDOM


Jägarna
Jägarna prsnt
Fakta
O/G/N --
Område Sacrarii
Nuvarande ledare Dimitrij
Ursprunglig ledare Dimitrij
Allierade --
Fiender Vampyrerna

Filosofi

Jägarna strävar efter att skapa en säkrare framtid där nästkommande generationer inte behöver känna rädsla för och kämpa mot vampyrerna. Mer information om flocken finns här: LÄNK

Gruppdynamik

De är en flock som strävar efter att bygga starka band och tillit mellan sina medlemmar. Jägarna litar med sina liv i varandras händer, och tränar för att kunna kämpa tillsammans som en enhet.

Historia

Bakgrund

I många generationer hade en flock vampyrjägare kämpat mot vampyrerna. Flocken led dock stora förluster under ett flertal snabbt följande Jakter och kom att lida ett svårt nederlag där endast Dimitrij av ren tur lyckades överleva natten. Efter många år fyllda med frustration och hämndlystnad kom hon att ifrågasätta gudarna, de som flocken i grunden kämpat för.  Då hon i vredesmod startade en förödande skogsbrand i dåvarande Lövskogen uppenbarade sig gudinnan Windfari för henne. Gudinnan gav henne hoppet åter. Med ny kämparglöd och med känslan av att vara förlåten för det hon gjort valde hon att återuppta kampen mot vampyrerna. Men hon kunde inte göra det på egen hand.

Noterbara händelser

2013

 • December
Dimitrij började att söka vargar som var villiga att viga sina liv åt jakten på vampyrer.

2014

 • April
Första samlingen, flocken skapas.
Loiana och Kenais valpar föds.
Sixten (npc) och Beata (npc) går med i flocken.
 • Maj
Zayev och Naira går med i flocken.
Loke och Orkidé går med i flocken.
 •  Juni
Första officiella flockmötet.
Theano (npc) går med i flocken.
Zayev och Nairas valpar föds.
Träningen börjar.
 • December
Norrskenet; Vinter Event 2014

2015

 • April
Flocken blir ett år gammal.
 • Juni - September
De första Antagna höjs; Theano (npc) och Zayev.
Första uppdraget/övningen utanför reviret.
Zayev och Nairas andra kull föds.
Krita (npc) går med i flocken.
Draugai sänder en spion.
Kenai, Loiana, Natanh och Ciye lämnar flocken.
Dimman; Sensommar Event 2015
 • September - November
Första vampyrmötet
Flocken lämnar reviret i Acheratiskogen.
Jägarnas vandring
Loke höjs till Antagen.
Flocken anländer i Sacrari.
 • December
Det nya reviret etableras.

2016

 • Januari - Maj
Flocken återhämtar sig, träningen återupptas.
Flocken blir två år gammal.
 • Juni - Oktober
Niyaha, Beata (npc) och Nadie höjs till Antagna.
 • November - December
Arno och Oberon höjs till Antagna.

2017

 • Januari
Valkyrian går med i flocken.
De första patrullerna skickas ut.
 • Februari - Maj
Flocken blir tre år gammal.
Niara höjs till Antagen.
 • Juni - Oktober
Vindhur (npc) och Avani (npc) går med i flocken.
Zaynah går med i flocken.
Ett samarbete med Nordriket föreslås.
 • November - December
Flocken dräper sin första vampyr.
Delshay och Nepotonje höjs till Antagna.

2018

 • Januari - Mars
Azdell, Nena, Sixten (npc) och Gharrow höjs till Antagna.
 • April-Maj
Flocken blir fyra år gammal.
De första Jägarna höjs: Loke, Theano (npc), Nadie, Niyaha, Beata (npc), Arno och Oberon.

Medlemmar

Nuvarande

Namnen står i bokstavsordning under respektive rang.

Ledare

Beta

Jägare

Antagen

Novis

Valp


Tidigare

Döda

 • Naira - Novis - Dödad av Aalex (vampyr npc), September 2015.

Lämnat

 • Kenai - Var aldrig full medlem, stannade för familjens skull.
 • Loiana - Novis - Följde med Kenai
 • Natanh - Novis - Följde med Kenai
 • Ciye - Novis - Följde med Kenai

Förrädare

 • Namn - f.d rang - Orsak.

Förvisade

 • Namn - f.d rang - Orsak.

Relationer

Allierade

 • ---

Fiender

Övriga av betydelse

 • Nordriket - Jägarna utbyter information med Nordriket.

Regler

Som alla flockar har Jägarna ett par grundläggande regler som alla följer. Det här är de rättigheter och skyldigheter som alla flockens medlemmar tar del av.

1. Familjen kommer alltid först.
Utsätt aldrig flocken, familjen, för onödiga risker, och aldrig för större risk än absolut nödvändigt.

2. Svik aldrig familjens tillit.
Alla måste kunna lita på varandra, i ord som handling. Går du inte att lita på kan du inte delta i flocken. Kan du inte lita på andra är flocken troligtvis inte rätt plats för dig.

3. Ta vara på den kunskap som ges.
Lyssna till lärarna och delta i undervisningen. Vill du inte ta del i den kunskap som ges är din plats troligtvis inte i flocken.

4. Slåss inte för högre rang.
Flockens ranger skiljs av kunskap och är inte något man kan skifta mellan genom att slåss. En högre rang innebär inte att man är högre uppsatt än andra, utan att man har mer kunskap om det flocken lär ut än de i lägre rang. Den enda plats som skulle kunna slåss om är ledarplatsen, men denna väljs vanligen av alla i flocken så att en medlem som kan det den behöver kunna och som alla litar på får rangen.

5. Skapa inte osämja.
Bråka inte med andra i onödan. Detta gäller såväl inom flocken som med utomstående vargar. Skapa aldrig osämja med andra flockar. Bråk inom flocken löses på passande vis, och kan i värsta fall straffas.

6. Rätt att lämna flocken.
Alla nya medlemmar har rätt att ångra sig och efter kort tid lämna flocken, då flocken inte önskar några som inte ger sitt allt. När en medlem nått rangen Antagen eller högre blir det svårare att lämna flocken. Valpar uppvuxna i flocken får samma chans att lämna vid en ålder då de kan ta hand om sig själva. Du måste ta kontakt med ledaren angående att lämna flocken innan du gör så. Du får inte lämna flocken för att bosätta dig någon annanstans utan att faktiskt lämna flocken. Du kan inte bo i andra änden av Numoori och påstå att du fortfarande är med i flocken. Så länge som du är medlem i flocken så befinner du dig hos flocken.

7. Rätt att uttrycka sig.
Alla medlemmar har rätt att uttrycka sina tankar och åsikter, så länge det inte bryter någon av de andra reglerna. Ledaren och Betorna har rätt att ta det slutgiltiga beslutet, men måste höra flocken och resten av medlemmarnas åsikter och idéer.

8. Rätt och skyldighet vid möte med utomstående.
Alla medlemmar har rätt att träffas och umgås med vargar som inte tillhör flocken, så länge ingen av de andra reglerna bryts. Information om flocken ska dock inte ges ut frikostigt, utan berätta så lite som möjligt för utomstående. Detta för att undvika att vampyrerna får höra om flocken innan de är redo att faktiskt möta en vampyr. Om en medlem vill vandra en längre sträcka ifrån flocken behöver den kontakta ledaren först och få detta godkänt. Det är inte okej att vandra "Numoori runt" och fortfarande vara del i flocken utan att först ha fått tillstånd om att vandra iväg. En längre vandring måste meddelas och godkännas först, så att övriga medlemmar vet att sagd medlem har gett sig av och att de inte behöver leta efter denna.

9. Jakt av vanliga byten.
Jakt av vanliga byten sker efter lyckad jakt med några dagars mellanrum. Vid misslyckade jakter sker en ny jakt snarast möjligt för att flocken ska få mat. De Noviser och Antagna som inte deltagit i svårare träning, fysisk eller i kraft, sköter främst jakten av vanliga byten, men alla i flocken har som skyldighet att se till att hela flocken kan äta. Om alla Noviser och Antagna har varit delaktiga i svårare träning, och ingen Jakt av vampyrer sker, så kommer de Jägare som inte håller i undervisning sköta jakten av vanliga byten.

10. Rätt och skyldighet kring mat.
Medlemmar i högre rang har oftast rätt att äta före de andra medlemmarna i flocken, vilket är en av de få rangskillnader som finns utöver kunskap. Omständigheter som bestämmer när en medlem har rätt att äta före andra är under Jakt av vampyrer. Alla som nyligen deltagit i Jakten, oavsett rang, har rätt att äta före resten av flocken, även före ledaren om denna inte deltagit i Jakten, för att återfå energi. Noviser och Antagna som deltagit i svårare träning, fysisk eller i kraft, äter före de Noviser och Antagna som inte deltagit i denna träning den här gången, av samma anledning. Annars gäller ordningen; Ledare och Betor först, Jägare efter dessa, Antagna därefter och sist Noviser och Valpar. Valpar och yngre Noviser äter vanligen före de äldre, då dessa växer och behöver mer energi.

11. Skyldighet vid möte med vampyr.
Skulle en medlem möta en eller flera vampyrer på egen hand och komma levande därifrån är den skyldig att omedelbart rapportera hela mötet till ledaren och till resten av flocken. Mötet måste beskrivas i detalj, om tidpunkt, plats och vad som hände och/eller sades. Detta för att resten av flocken ska kunna reagera och agera utifrån var, när och hur mötet gick till. Vampyrer som vistas nära flocken kommer ses som ett direkt hot och flocken kommer agera utifrån detta.

Rangsystem

Oavsett rang så ses alla som en del i familjen. Alla är lika värda, och skiljs endast i rang av sin kunskapsnivå, erfarenhet och prestation. Alla nya medlemmar börjar som Noviser.

Ledare - Beta - Jägare - Antagen - Novis - Valp - Omega

Ledare
Ledarens uppfigt är att fatta beslut och värna om flockens bästa. Denna har det slutgiltiga ordet i svåra beslut, men måste ta betaparets råd och flockens bästa i åtanke. Ledaren, som väl kunnig inom flockens områden står för en del av undervisningen. När den föregående ledaren dör eller på annat vis avsätts eller avgår väljs en ny ledare utav flocken. Denna behöver inte vara i släkt med föregående ledare, och behöver inte ha någon särskild titel sedan tidigare, så länge den är pålitlig och klarar av ansvaret och uppgifterna som följer med titeln.

Beta
Beta-rangen består av ett så kallat Betapar. Betaparet behöver inte nödvändigtvis vara varken i släkt eller ett faktiskt par. Individernas ålder eller kön spelar ingen roll, så länge de är pålitliga och klarar av de uppgifter som tillfaller dem. Betaparet hjälper ledaren att fatta beslut och värna om flocken. De hjälper även till vid undervisning. Betorna väljs utav resten av flocken och behöver inte ha någon särskild titel eller vara i släkt med föregående betor, så länge den är pålitlig och klarar av de uppgifter den får.

Jägare
Jägare är den högsta rangen inom flocken, förutom ledare och beta. När individen har blivit fullärd inom såväl vampyrkunskap, sånger och böner som jakt och fysik räknas denna som fullärd vampyrjägare. Dessa hjälper även till vid undervisning av andra.

Antagen
En antagen individ har kommit en god väg i sitt lärande, men är inte fullärd och kan därför inte räknas som fullfjädrad vampyrjägare ännu. De antagna deltar i jakten av vampyrer, men oftast bara när det anses säkert då de ännu saknar en del av de färdigheter eller den kunskap de behöver.

Novis
Noviser är de som nyligen påbörjat sin träning, eller ännu inte är starka och lärda nog för att bli antagna. Rangen behålls fram tills individen är kunnig nog för att bli antagen, och en individ kan förbli novis i allt från något år till en livstid, beroende på hur mycket den lär sig. Noviserna är inte kunniga nog för att delta i vampyrjakt ännu, och sköter därför många andra uppgifter utöver sin träning, som jakt på vanliga byten och valp-passning.

Valp
Rangen Valp är den enda åldersstyrda rangen inom flocken. En valp förblir valp fram tills dess att den är gammal nog att börja träna och lära sig, och tilldelas då istället rangen Novis. Valpar uppmuntras att leka och lära, och lärs ofta sånger och visor redan innan de blir noviser.

Omega
Titeln Omega är inte en egentlig rang, utan en sekundär titel som kan tilldelas vilken individ som helst i flocken, förutom ledaren. Den som väljs till omega är glad och positiv, och hjälper till att lätta upp stämningen i flocken genom att bjuda till skratt och lek. Omegan är även den som de flesta kan ta ut sina frustrationer över, då den inte tar illa vid sig och förblir positiv. Detta motverkar mycket bråk och onödig spänning inom flocken och omegan är en högt uppskattad medlem i familjen.